Gysga wagtda, amatly baha

ussat çozgütler

Web sahypasyny ösdürmek indi islendik işiň ösüş strategiýasyndaky esasy pozisiýalardan biridir! Mundan başga-da, siziň internet portalyňyz diňe bir kompaniýanyň keşbiniň bir elementi bolman, eýsem girdeji gazanmak üçin doly hukukly guraldyr!

habarlaşyň
img1

Häzirki zaman web dizaýny

Müşderileriňizi özüne çekjek satuw we ulanyjy üçin amatly dizaýn bilen özüne çekiji web sahypalaryny döredýäris.

Jübi optimizasiýasy

Sahypalarymyzyň her biri islendik ykjam enjam üçin optimallaşdyryldy.

Tizlik we howpsuzlyk

Sahypalaryň işini çaltlaşdyrmagy we zyýanly hüjümlerden ygtybarly goramagy bilýäris.

Kabul ederlikli bahalar

Býudjetiňize garamazdan, islendik maksat bilen diňe ýokary hilli web sahypasyny alarsyňyz.

adam

Bizde we diňe bizde!

Mugt web dizaýny, ykjam optimizasiýa we amatly baha. "Türkmen Freelancer" studiýasynyň işine ynanyp, müşderileri hakykatdanam özüne çekýän ýokary hilli web sahypasyny alarsyňyz.

 • Sahypany ösdürmek
 • Jübi sahypasyny optimizasiýa
 • Howpsuzlyk ulgamyny gurmak
 • Blogy gurmak we düzmek
 • Tizlik we howpsuzlyk
 • Kabul ederlikli bahalar

Hil

Pul we täze müşderiler getirmek üçin sahypaňyz bilen gyzyklanýarys. Şonuň üçin diňe ýokary hilli, satuw we döwrebap saýtlar ýasaýarys.

Girdeji gazanalyň

Netijeli, satylýan we özüne çekiji web sahypasynyň nähili bolmalydygyny hakykatdanam bilýäris.

Amatlylyk

Býudjetiňize garamazdan ulanyjy üçin amatly web sahypasyny alarsyňyz. Sahypalarymyz ulanyjylar üçin içgin we çylşyrymly gurluşy ýok.

Kän däl

Sahypaňyzyň dizaýnynda artykmaç zat bolmaz. Diňe täsirli we sahypanyň işleýşine zyýan bermeýän anyk maksatlary ýerine ýetirýän elementler.

Dünýä standartlarynda

Modern dizaýn

Sosial ulgamlarda marka hasaplaryny döredýäris, mazmuny üpjün edýäris, dolandyrýarys we öňe sürýäris. Şeýlelik bilen, müşderilerimiziň ähli zerurlyklaryny bir topar bilen ýapýarys.

biz hakda video

Internetde ösüşiň başynda bir iş üçin zerur hyzmatlary ýerine ýetirmäge kömek etjek hünärmenler işleýär. Nädip işleýändigimizi şul wideo-da jikme-jik seredip bilersiňiz.

Proyektlerimiz

Üstünlikli ýerine ýetiren proýektlerimiz

siziň üstünligiňizbiziň şatlygymyz

Biz bilen habarlaşyŇ

Nyrhnama

4000 TMT

Taýyn şablon "Lending"

 • Etiam feugiat
 • Non placerat felis sagittis
 • Praesent tristique
 • Sagittis urna et
 • Vestibulum pellentesque
gyzykly
4000 TMT

Taýyn şablon "Lending"

 • Etiam feugiat
 • Non placerat felis sagittis
 • Praesent tristique
 • Sagittis urna et
 • Vestibulum pellentesque
gyzykly
4000 TMT

Taýyn şablon "Lending"

 • Etiam feugiat
 • Non placerat felis sagittis
 • Praesent tristique
 • Sagittis urna et
 • Vestibulum pellentesque
gyzykly
4000 TMT

Taýyn şablon "Lending"

 • Etiam feugiat
 • Non placerat felis sagittis
 • Praesent tristique
 • Sagittis urna et
 • Vestibulum pellentesque
gyzykly

BIziň kommandamyz

Biziň şahsyýetimizde, eşitmäge, dogry maksatlary kesgitlemäge we olara ýetmäge kömek edýän kömekçi alarsyňyz.

img1

Atajan

Web Developer

img1

Atajan

Web Developer

img1

Atajan

Web Developer

img1

Atajan

Web Developer

Gymmatmy?

Sahypalarymyzyň hersiniň özboluşly artykmaçlyklary bar. Maksatlaryňyza baglylykda iň täsirli sahypany saýlarys. Şonda ol siziň garaşýan netijäňizi getirip biler.

Başga Kompaniýa Başga Kompaniýa
Websaýt görnüşi GriffinTäze dizaýn, arassa kod GriffinMugt ýüklenen taýyn şablon GriffinHili pes mugt şablon
Harjanan Wagt ~ 2 hepdeDizaýn, kod ~ min. 4 hepdeBaşga proýektlerden wagt bolanok ~ min. 6 hepdeNäbelli sebäpler wagty uzadýar
Hyzmat Hili ÝokaryHemme etapdan müşderi habarly PesMüşderä diňe netije görkezilýär PesHaçan nähili netije boljagy näbelli
Garantiýa 1 aýÇykan näsazlyklar mugt 1 hepdeÇykan näsazlyklar mugt 0Çykan näsazlyklar tölegli

Bu etapda, saýtda näme bolmalydygyny, goşmaça näme goşmak isleýändigiňizi we işe girizilenden soň näme ret edip ýa-da edip biljekdigiňizi bilýäris.